ติดตามเราบน Facebook

 

 ประเภทของลายนิ้วมือ

  1. ก้นหอยธรรมดา (plain whorl) คือลายนิ้วมือที่มีเส้นเวียนรอบเป็นวงจร วงจรนี้อาจมีลักษณะ

เหมือนลานนาฬิกา  เหมือนรูปไข่ เหมือนวงกลม ลักษณะสําคัญ  ได้แก่

1.1 ต้องมีจุดสันดอน 2 แห่ง  และหน้าจุดสันดอนเข้าไปจะต้องมีรูปวงจรหรือเส้นเวียนอยูข้างหน้าจุด

สันดอนทั้ง 2 จุด

1.2 ถ้าลากเส้นสมมุติจากจุดสันดอนข้างหนึ่งไปยังสันดอนอีกข้างหนึ่ง  เส้นสมมุติจะต้องสัมผัสเส้นวงจร

หน้าจุดสันดอนทั้ง 2 ข้างอย่างน้อย 1 เส้น

 

  1. มัดหวายปัดขวา (right slant loop หรือ radial loop) มัดหวายรูปใดที่มีปลายเส้นเกือกม้าปัดปลาย

ไปทางมือขวา  หรือนิ้วหัวแม่มือของมือนั้นเมื่อหงายมือ  เรียกว่า  มัดหวายปัดขวา  หรือมัดหวายปัดหัวแม่มือ

 

  1. มัดหวายปัดซ้าย (left slant loop หรือ ulnar loop) มัดหวายรูปใดที่มีปลายเส้นเกือกม้าปัดปลาย

ไปทางมือซ้าย  หรือทางนิ้วก้อยของมือนั้นเมื่อหงายมือ  เรียกว่ามัดหวายปัดซ้าย  หรือมัดหวายปัดก้อย

 

  1. มัดหวายคู่ หรือมัดหวายแฝด (double loop / twin loop) คือลายนิ้วมือที่มีรูปคล้ายกับลายนิ้วมือ

แบบมัดหวาย 2 รูปมากอดหรือมากล้ำกัน  เป็นลายนิ้วมือที่มีสันดอน 2 สันดอน  มัดหวาย 2 รูปที่ปรากฏ

นี้ไม่จําเป็นจะต้องมีขนาดเท่ากัน

 

  1. โค้งราบ(plain arch) คือลักษณะของลายเส้นนิ้วมือ  ที่ตั้งต้นจากขอบเส้นข้างหนึ่ง  แล้ววิ่งหรือไหล

ไปอีกข้างหนึ่ง  ลายนิ้วมือแบบนี้  จัดว่าเป็นลายเส้นที่ดูได้ง่ายที่สุดในบรรดาลายเส้นทั้งหมด

 

  1. โค้งกระโจม(tented arch) คือลักษณะลายเส้นในลายนิ้วมือชนิดโค้งราบนั่นเอง  แต่มีลักษณะ

แตกต่างกับโค้งราบที่สําคัญ  ได้แก่

6.1  มีลายเส้นเส้นหนึ่งหรือมากกว่า  ซึงอยู่ตอนกลางไม่ได้วิ่งหรือไหลออกไปยังอีกข้างหนึ่ง

6.2  ลายเส้นทีอยู่ตรงกลางของลายนิ้วมือ  เส้นหนึ่งหรือมากกว่า  เกิดเป็นเส้นพุ่งขึ้นจากแนวนอน

6.3  มีเส้นสองเส้นมาพบกันตรงกลางเป็นมุมแหลมคมหรือมุมฉาก

 

  1. ซับซ้อน (accidental whorl) เป็นลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนลายนิ้วมือชนิดอื่นที่กล่าวมาแล้ว

ไม่สามารถจัดเข้าเป็นลายนิ้วมือชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะ  เป็นลายนิ้วมือที่ประกอบด้วยลายนิ้วมือ

แบบผสมกัน  และมีสันดอน 2 สันดอน  หรือมากกว่า

 

  1. ก้นหอยกระเป๋ากลาง (central pocket loop whorl) คือลายนิ้วมือแบบก้นหอยธรรมดานั่นเอง

แต่ผิดกันตรงที่ลากเส้นสมมุติ จากสันดอนหนึ่งไปยังสันดอนหนึ่ง  เส้นสมมุติจะไม่สัมผัสกับเส้นวงจรที่

อยู่ตอนใน

 

ลายนิ้วมือ

ลายนิ้วมือ